Afdelingsmøde

Afdelingsmødet er afdelingens øverste besluttende myndighed. Det er på afdelingsmødet, at beboerne drøfter afdelingens økonomi, vedligeholdelse, husorden og forslag fra beboere. Med andre ord beslutter afdelingsmødet, hvordan det skal være at bo i afdelingen, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget og husleje.

På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse og medlemmer til repræsentantskabet.

Det er vedtægtsbestemt, at alle afdelinger hvert år skal afholde ordinært afdelingsmøde i perioden 1. januar til 30. september. Det er afdelingsbestyrelsen, der indkalder til afdelingsmødet. Til alle ordinære afdelingsmøder vil der være repræsentanter fra organisationsbestyrelsen og/eller administrationen til stede.

Hvem kan deltage, hvem kan stemme og vælges

Boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer er valgbare til afdelingsbestyrelsen.

Ekstraordinært afdelingsmøde

Det er også muligt at holde ekstraordinært afdelingsmøde. Her gælder særlige regler, som er beskrevet i afsnittet ekstraordinært afdelingsmøde.

Urafstemning

Endelig er der mulighed for at afholde en urafstemning, hvor samtlige beboere i en afdeling får mulighed for, hemmeligt og skriftligt, at give udtryk for deres standpunkt til bestemte spørgsmål. Her gælder særlige regler.

Forretningsorden

Afdelingsmødet afvikles efter AABs vedtægter og afdelingens forretningsorden, som du kan læse her.

Referater

Du kan læse seneste referat fra 2021